دفتر خاطرات من

خوب،بد،زشت

دفتر خاطرات من

خوب،بد،زشت

0

شروعی دوباره امابه صورت موقت تا درست شدن بلاگفا،به امید پیدا کردن دوستام. 

به همون آدرس و اسم بلاگفاساختم تاشاید دوستام دیدن. 

نظرات  (۴)

خدایـآ ...

آغــوشـَت رآ امشـَب بـہ مـَن مـیבَهـی؟

بـَرآی گـُفـتـَن ... چیــزی نـَבآرَم

امـآ بـَرآی شـنـُفـتـَنِ حـَرف هـآی تـو ... گـوش بسـیآر

.مـی شـَوَב مـَن بـُغـض کـُنـَم ..

تـو بگــویـی : مـَگـَر خـُבآیـَت نـَبآشـَב کـہ اینگـونـہبـُغـض کـُنـی

تا بحال ، از عسل ِ چشم کسی مَست شدی ؟!!
تا بحال ، عاشق ِ دیـوانـه ی سرمست شدی ؟

من همان عاشق ِ دیوانه ی سرمست ِ توأم!!!!
تـو بـه اندازه ی من پای کسی هـرز شدی ؟

وقتی از خلسه ی آغوش ِ تـو بر می گردم!!!!
تـو هم آشفته ی آن بوسه ی بی مرز شدی ؟

من که از دوری تـو تـار ِ دلم می لـرزد!
تو هم اندازه ی من این همه دلتنگ شدی ؟

هوس ِ خواستنت ، مثل ِعسل شیرین است
تو بگو ، عاشق ِ این قلب ِ پُر از درد شدی ؟
در خاطری که ” تویـــی ” دیگران فراموشند ،
بگذار در گوشت بگویم
” میـــخواهــمــــــــت ” …
این خلاصه ی ،
تمام حرفای عاشقــــانه دنـــیاست …!!جهش بزرگی انجام دادین!
از بلاگفا به "بیان" تبریک میگم انتخاب خوبی داشتین 
پاسخ:
اماهیچی بلاگفا نمیشه.